ขั้นตอนคัดลอก AID

1

คัดลอก AID ภายในเกม ดังภาพนี้