ขั้นตอนคัดลอก RID

1

คัดลอก RID ภายในเกม ดังภาพนี้