ขั้นตอนดู CS CODE

1

คัดลอก CS CODE ภายในเกม ดังภาพนี้