ขั้นตอนคัดลอก UID

1

คัดลอก UID ภายในเกม ดังภาพนี้